--- NOTA LEGAL ---

Este missatge es dirigix exclusivament al seu destinatari i pot contindre informació privilegiada o confidencial. Si no és vosté el destinatari indicat, li fem saber que la utilització, la divulgació i/o la còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut este missatge per error, li preguem que ens ho comunique immediatament per esta mateixa via i procedisca a la seua destrucció.

Les dades personals que apareixen en esta comunicació, així com les que C.P. SAN ANTONIO manté de vosté i de la seua empresa queden subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

--- NOTA LEGAL ---

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que C.P. SAN ANTONIO mantiene de Vd. y de su empresa quedan sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos personales (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal)